สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมในโครงการ RMU StartUp 2024 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมในโครงการ RMU StartUp 2024 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมในโครงการ RMU StartUp 2024 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

         ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการฯ และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ โครงการหลักที่ 1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ RMU StartUp 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมมอบทุนสนับสนุนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณดิษฐสกุล ไหวดี CEO บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด คุณสุภาพร สุขวงศ์ CEO บริษัทโกรว์คารท จำกัด และคุณสวรินทร์ เหลี่ยมวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ startup และเป็นผู้มีอยู่ในวงการการพัฒนาธุรกิจ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจ โดยมีกิจกรรม workshop ที่วิทยากรให้คำแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจากคณะต่างๆภายในมหาวทิยาลัย ทั้ง 9 คณะ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการพัฒนาแผนธุรกิจของตนเองผ่านกิจกรรมของโครงการและมีอาจารย์ประจำกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ให้คำแนะนำ

ความเห็น

ความเห็น