สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดการประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะแต ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศฯ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ผลการดำเนินการจัดประชุม ได้เอกสาร ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็น

ความเห็น