ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Email : wasan.pi@rmu.ac.th,

kaapplied@hotmail.com

        โทรศัพท์ 084-363-5654


 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

    Email : taweesab.ch@rmu.ac.th

       โทรศัพท์ 081-346-5396


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพันธกิจสัมพันธ์

    Email : potsirin.li@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 089-943-8007


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ภูมิเหล่าแจ้ง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและแผน

    Email : kulthida.po@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 089-889-8454


ดร.วิรุณ โมนะตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

Email : wiroonnnn@gmail.com

        โทรศัพท์ 094-054-8321


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและแผน

Email : jarusuwan.ae@rmu.ac.th,

Jarusuwan.2522@gmail.com

        โทรศัพท์ 089-713-4435


 

นางสาวสิริยาพร เกษไธสง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Email :Siriyaphon.ke@rmu.ac.th,

Junejbgd12@gmail.com

        โทรศัพท์ 088-068-8879


 

นางสาววรรณภา ขันอาษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    Email : wannapa.kh@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 085-017-4923


 

นางสาวพิมรพัฒน์ เพ็งพล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : Phimraphat.ph@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ : 062-1719962


 

นายมาตรา  ยุบลชู

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email :matra.yu@rmu.ac.th,
ibugstarbug@gmail.com

        โทรศัพท์ 096-636-8131


 

นางสาวสิริกร งามสมัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

Email : 

        โทรศัพท์ : 085-456-5199