ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Email : wasan.pi@rmu.ac.th,

kaapplied@hotmail.com

        โทรศัพท์ 084-363-5654

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

    Email : taweesab.ch@rmu.ac.th

       โทรศัพท์ 081-346-5396

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพันธกิจสัมพันธ์

    Email : potsirin.li@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 089-943-8007

 

 

ดร.กุลธิดา  ภูมิเหล่าแจ้ง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและแผน

    Email : kulthida.po@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 089-889-8454

 

ดร.วิรุณ โมนะตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

Email : wiroonnnn@gmail.com

        โทรศัพท์ 094-054-8321

 

 

อาจารย์ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพันธกิจสัมพันธ์

Email : pathompong.pu@rmu.ac.th,

ppanpiboon@gmail.com

        โทรศัพท์ 088-571-7359

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและแผน

Email : jarusuwan.ae@rmu.ac.th,

Jarusuwan.2522@gmail.com

        โทรศัพท์ 089-713-4435

 

 

นางสาวสิริยาพร เกษไธสง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Email :Siriyaphon.ke@rmu.ac.th,

Junejbgd12@gmail.com

        โทรศัพท์ 088-068-8879

 

 

นางสาววรรณภา ขันอาษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    Email : wannapa.kh@rmu.ac.th

        โทรศัพท์ 085-017-4923

 

 

นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : sunisa.te@rmu.ac.th,
sunisa.tapasak@gmail.com

        โทรศัพท์ 084-271-7256

 

 

นายมาตรา  ยุบลชู

ตำแหน่ง : นักวิชาการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Email :matra.yu@rmu.ac.th,
ibugstarbug@gmail.com

        โทรศัพท์ 096-636-8131

 

 

น.ส.รุจิราภรณ์ สินโสภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

Email : rujirapon.si@rmu.ac.th,
aiwaiw98389@gmail.com

        โทรศัพท์ 098-593-4736