สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส4

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 715 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกพริกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส3

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 715 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกพริกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส2

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 715 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….2…. ได้ร้อยละ…100…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกพริกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส1

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 715 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….1…. ได้ร้อยละ…90…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกพริกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 4

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย :   1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3.วิสาหกิจชุมชนอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๑ ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม OTOP […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 3

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…80…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย :   1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3.วิสาหกิจชุมชนอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๑ ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม OTOP […]

1 2