สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 2

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….2…. ได้ร้อยละ…30…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย :   1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3.วิสาหกิจชุมชนอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๑ ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม OTOP […]

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….1…. ได้ร้อยละ…30…. โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย :   1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3.วิสาหกิจชุมชนอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๑ ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม OTOP […]

1 2