แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาท้องถิ่นและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          เป้าประสงค์ที่ 1 นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปให้บริการแก่ท้องถิ่น

          เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ (Strategies)

 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ
 2. ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
 3. ส่งเสริมการดำเนินโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
 4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
 7. พัฒนาให้เกิดกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 8. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทางการบริการวิชาการให้กับงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

          ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยนับ

2560 2561 2562 2563

2564

1. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพัฒนาบุคลากรประจำการและประชาชนทั่วไป

หลักสูตร

9 12 15 18

21

2. ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการ

3 4 4 5

5

3. จำนวนการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เรื่อง

1 2 3 4

5

4. จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

แหล่ง

1 2 3 4

5

5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

ร้อยละ

50 55 60 65

70

6. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการวิชาการ

ร้อยละ

5 5 5 5

5

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

ร้อยละ

10 12 14 16

18

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างเครือข่าย ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          เป้าประสงค์ มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

          กลยุทธ์ (Strategies)

 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และสร้างข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
  ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ของชุมชนภายในภายนอก
 2. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และหลักสูตรบริการวิชาการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563

2564

1. จำนวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

หน่วยงาน

5 6 7 8

8

2. ระดับความสำเร็จตามโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรความร่วมมือ การจัดการความรู้ผลงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ

3 4 5 5

5

3. จำนวนโครงการและหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือ

โครงการ/หลักสูตร

3 4 4 5 5

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

          เป้าประสงค์ที่  มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ (Strategies)

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
  อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563

2564

1. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนสำนักบริการวิชาการ

ระดับ

5 5 5 5

5

2. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ระดับ

4.5 4.6 4.7 4.8

5

3. ระดับความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับ

5 5 5 5

5

4. ระดับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ระดับ

4 4 4 5

5

5. ระดับความสำเร็จของการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.

ระดับ

3.70 4.00 4.30 4.50

4.80

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80 81 82 83

85

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักบริการวิชาการ (Strategic Map)

      การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยจำแนกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้