รายงานการดำเนินโครงการ สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  รายงานการดำเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

  รายงานการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
บ้านดอนเปือยแบบประชารัฐ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานการดำเนินโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานการดำเนินโครงการ การจัดทำวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
กับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   

รายงานการดำเนินโครงการ บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  รายงานการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นพลเมืองและทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   

รายงานการดำเนินโครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒