Heading layer
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวกิจกรรมสำนัก

 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ นำต้นแบบชุมชนด้านสมุนไพร เข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade Herbal City 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ณ บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรม โรงเรียนแสนสุข ปี2
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ประกาศรับสมัคร ทีมนิสิต/นักศึกษา ที่อยู่ สถาบันการศึกษา เดียวกัน  เข้ามาร่วมประกวด MUSIC VARIETY AWARDS 2024
สำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำตำบลบรบือ “ลายมันแกว บรบือ”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประเมินการใช้เว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...