ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบริการชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ สำนักบริการวิชาการ ซึ่งงานบริการวิชาการได้ดำเนินมาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จนกระทั่งได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทบาทและภาระหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้มีมากขึ้นเป็นลำดับ โดยส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการจะเป็นรูปแบบด้านการฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีจุดประสงค์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้กว้างขวางและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณาและจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักบริการวิชาการ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสำนักบริการวิชาการ มีภาระหน้าที่หลักในการบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการประสานงานแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างสำนักบริการวิชาการ และนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยปณิธานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงาน สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยสำนักบริการวิชาการจะเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาใช้องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน
สำนักบริการวิชาการได้วางวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ สู่ประชาชนให้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ของประชาชนและบุคลากรผู้ที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยก่อเกิดจากการมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่ายทั้งองค์กรผู้ให้บริการทางวิชาการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประชาชนและชุมชนเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีที่ตั้งอาคาร ๓๕ ชั้น ๖ เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๑-๔๔๕ ซึ่งมีการบริหารหน่วยงานโดยการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๒๐/๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๓๖/๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๐๒๙/๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๔-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๐๒๕/๒๕๖๔