สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส3

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2564 ไตรมาส3

 

โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 715 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
4. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกพริกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอิตื้อ เครื่องนอนนุ่น ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านเหล่าจั่น หมู่ 11 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค – ปลูกข้าวหอมใบเตย บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 300 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 7 หมู่บ้าน 1) บ้านหนองฮีหมู่ที่ 5, 15 และหมู่ที่ 16 4) บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 11  5)หมู่ที่ 24 6) บ้านผักสั่ง 7) บ้านกางกี่ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย อำเภอพยัตฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 250 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
2.บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
3.บ้านนหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
4.บ้านเมืองเตา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : แหล่งเรียนรู้ชุมชน 5 แห่ง ใน 3 อำเภอ
1. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน อำเภอโกสุมพิสัย
2. โรงเรียนผู้สูงอายุกุดรัง อำเภอกุดรัง
3. สวนองุ่นที่ราบสูงบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน อำเภอเมือง
4. เครือข่ายตลาดชุมชนบ้านหนองหินหมู่ที่ 3
5. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองยาง
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย : 100 ครัวเรือน จำนวน 300 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1. บ้านหนองฮี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 100 ครัวเรือน จำนวน 300 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นพลเมืองและทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน 10 โรงเรียนและศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง ในอำเภอเมือง แกดำ และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2.โรงเรียนบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3.โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4.โรงเรียนบ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5.โรงเรียนบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
6.โรงเรียนบ้านโนนกระต่ายศรีสวัสดิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
7.โรงเรียนบ้านหนองอีโต้  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
8.โรงเรียนชุมชนหมากค่า ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
9.โรงเรียนดอนก่อกกเหลี่ยม ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
10.โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
11.โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
12.โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลตามบริบทของพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 16 หมู่บ้าน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
1. บ้านโคกก่อ
2. บ้านโรงบ่ม
3. หนองหิน
4. หนองหินใต้
5. ภูดิน
6. หนองแสง
7. สมศรี
8. หนองแวงน้อย
9. หนองโจด
10. หัวช้าง
11. ภูดินเหนือ
12. โคกก่อใต้
13. โคกก่อเหนือ
14. หนองสูง
15. ภูดินตักสิลา
16. หนองค่าย
รายชื่อผู้เข้าร่วม :  จำนวน 16 หมู่บ้าน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : บ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
บ้านผักสั่ง ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม
1. อำเภอเมือง (บ้านหนองหิน)
2. อำเภอแกดำ (บ้านเหล่าจั่น)
3. อำเภอบรบือ (บ้านดอนงัว)
4. อำเภอกุดรัง (บ้านกุดรัง ) หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 3
5. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (บ้านหนองฮี)
6.อำเภอวาปีปทุม (บ้านหนองทับครัว)และจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อำเภอ
1.อำเภอเมือง (บ้านสะอาดนาทม)
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 300 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….3…. ได้ร้อยละ…100….