สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 4

สถิติการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 4

 

โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 200 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย :   1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3.วิสาหกิจชุมชนอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๑ ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม OTOP ระดับ ๕ ดาว
4.กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหินหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม OTOP ระดับ ๕ ดาว
5.วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอิตื้อ เครื่องนอนนุ่น ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6.วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านเหล่าจั่น หมู่ 11ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 300 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 3 หมู่บ้าน บ้านหนองฮี บ้านเมืองเตา และบ้านกางกี่
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 100 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : บ้านหนองหิน หมู่3,4 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 40 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : 3 แหล่งเรียนรู้
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.บ้านหนองฮี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
2.บ้านหนองหิน อำเภอเมือง
3.บ้านทุ่งนาทอง อำเภอแกดำ
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 3 แหล่งเรียนรู้
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน ใน 50 ครัวเรือน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขต ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม บ้านหนองฮี บ้านเมืองเตา บ้านกลางกี่
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 50 คน ใน 50 ครัวเรือน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นพลเมืองและทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : 1000 คน  โรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2.โรงเรียนบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3.โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4.โรงเรียนบ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5.โรงเรียนบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
6.โรงเรียนบ้านโนนกระต่ายศรีสวัสดิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
7.โรงเรียนบ้านหนองอีโต้  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
8.โรงเรียนชุมชนหมากค่า ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
9.โรงเรียนดอนก่อกกเหลี่ยม ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
10.โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
11.โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
12.โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 1000 คน  โรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลตามบริบทของพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย : ปีที่ 1 จำนวน 10 ตำบล จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัย
2.ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
3.ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ
4.ตำบลนาดูนอำเภอนาดูน
5.ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
6.ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
7.ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
8.ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
9.ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
10.ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
รายชื่อผู้เข้าร่วม : ปีที่ 1 จำนวน 10 ตำบล จังหวัดมหาสารคาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : บ้านหนองบึง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 50 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….
โครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย : 500 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : 1.อำเภอเมือง (บ้านหนองหิน)
2.อำเภอแกดำ (บ้านเหล่าจั่น)
3.อำเภอบรบือ (บ้านแสบง)
4.อำเภอกุดรัง (บ้านกุดรัง)
5.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (บ้านหนองฮี)
6.อำเภอชื่นชม (บ้านผักแว่น)
7.อำเภอยางสีสุราช (บ้านดงเมืองน้อย)
8.อำเภอเชียงยืน (บ้านเหล่าบัวบาน)
9.อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์(บ้านสะอาดนาทม)
รายชื่อผู้เข้าร่วม : 500 คน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ….4…. ได้ร้อยละ…100….