พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ

ช่วงบ่ายองคมนตรี ได้ไปพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่ขยายจาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านตัวอย่างการพัฒนาท้องถิ่น บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่กว่า 14 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนา กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อส่วนรวม ศึกษาและต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำหมู่บ้านเห็ดครบวงจร การเลี้ยงปลา การติดอาวุธทางปัญญา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

ความเห็น

ความเห็น