ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับรางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่นอัตถากร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ปีที่ ๑๓๑” โดยมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ,มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย, มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น   อัตถากร ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร […]

สบว. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง อว.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ รางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โครงการหมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น (SCIENCE COMMUNITY INCUBATOR : SCI) ปี2562-2565 โครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

1 2 3 115