คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้อำนวยการสำนักฯมอบหมายให้ อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายมาตรา ยุบลชู นางสาวสิริยาพร เกษไธสง ร่วมจัดกิจกรรมสัมนาตลาดนัดอาชีพสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเดินเฟชั่นโชว์ ของน้องๆในชมรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาร่างกายจิตใจในงาน อีกทั้งมีกิจกรรมการนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพของชมรมฯ มาจัดจำหน่ายภายในงาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (มผช.) กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 562/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบ ปรากฏว่าผลการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์

1 2 3 4 115