สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรม โรงเรียนแสนสุข ปี2

ระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมของ โรงเรียนแสนสุข ปี 2 โดยมี  ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การทำอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมจรวจพลังปอด กิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ กิจการการออมในวัยเกษียณ และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆมากมาย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมที่ 2 โครงการบูรณาการพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดีฯ เป็นผู้อำนวยการดำเนินการ และทีมวิทยากรจากหลายสาขาวิชา รวมทั้งสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย […]

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 และ รอบที่สอง 2 (คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) รอบที่ 1 โครงการการเพิ่มผลผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ชุมชนบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(BCE ) หัวหน้าโครงการ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา รอบที่ 2 ได้แก่โครงการหมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (ปีที่3)/SCI หัวหน้าโครงการ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ และโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ปีที่3)/SCI หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

1 2 3 4 136