สำนักบริการวิชาการ นำต้นแบบชุมชนด้านสมุนไพร เข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade Herbal City 2024

ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำต้นแบบชุมชนด้านสมุนไพร วิสาหกิจชมุชนบ้านส่องเหนือถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade Herbal City 2024 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมสมุนไพรฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ กับผู้ที่เข้าร่วมงานฯ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแสดงศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการสมุนไพรรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพของการสร้างเศรษฐกิจประเทศด้วยสมุนไพรไทยและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน อาจารย์ ประชาชน และส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดยสำนักฯได้เชิญชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วิสาหกิจชมุชนบ้านส่องเหนือถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากตะไคร้หอมเข้าร่วมงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการกลั่นน้ำมันสมุนไพรไปจัดแสดงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย บูธเมืองสมุนไพร บูธนวดไทย และบริการด้านแพทย์แผนไทย บูธวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง บูธผู้ประกอบการสมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจับคู่ธุรกิจ การแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่ม Young Smart Farmer และ OTOP จ.มหาสารคาม […]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ณ บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ณ บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ โครงการหลักที่ 1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการย่อยที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรขับเคลื่อน “มหาสารคามเมืองสมุนไพร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัฒน์ นันตะนะ Senior Graphic Designer บริษัท อินฟินิตี้เดฟ จำกัด เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำกลุ่มฯ และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองแก้ปวดเมื่อยของชุมชน ที่มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาด และให้เหมาะสมกับราคาจำหน่าย นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณขวัญนภา ภูพัน Supervisor (ด้านการตลาด) บริษัท AIS สาขามหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการขาย และทักษะการขาย การกำหนดราคาขาย […]

1 2 3 134