สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการรสำนัก และนางสาวสิริยาพร เกษไธสง นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โครงการบริการชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ ด้านการพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักบริการวชาการ เข้ารับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้รับการตรวจสอบพัสดุภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 1.ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี กรรมการ อาจารย์ปริญญา ทองคำกรรมการ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักเข้าร่วมรับการตรวจพัสดุภายในดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจพัสดุของสำนักฯ ผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ปรากฏว่า การรับและการจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง มีพัสดุครบถ้วนตามรายการ เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563

1 2 3 4 117