สำนักบริการวิชาการ ร่วมการประชุมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมการประชุมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม           เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข ณ ห้องห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามและกลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม SWOT Analysis

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภพาพด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม SWOT Analysis โดยจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานคณะ ศูนย์และสำนักภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ในครั้งนี้ โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำนักบริการวิชาการจะสรุปและรวบรวมผลวิเคราะห์เพื่อนำส่งเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

1 2 3 4 5 117