ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมในกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี ฯ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกระดับ รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระดับภูมิภาค เพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ (key initiative program) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาคด้วย

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยมูลใส้เดือน และร่วมกิจกรรมการปลูกสมุนไพรพื้นที่บ้าน ส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ และนายมาตรา ยุบลชู เจ้าหน้าที่ประจำสำนัก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยมูลไส้เดือน และกิจกรรมการปลูกตะไคร้หอม ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่องเหนือฯ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1 38 39 40 41 42 119