ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ การรายงานตัว ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สำนักบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดประกาศ : ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี         ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดประกาศตามไฟล์ลิ้งค์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการในวันเข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก […]

1 2 3 16