ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ——————————- ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการในวันเข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก ๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนดในการประเมิน ของแต่ละตำแหน่งไม่เกิน ๓๐ นาที หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการประเมินไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ๓. การแต่งกาย ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็น นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร : นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : รายละเอียดตามประกาศสำนักบริการวิชาการ ฯ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร : รายละเอียดตามประกาศสำนักบริการวิชาการ ฯ ประกาศสำนักบริการวิชาการ : https://drive.google.com/file/d/1GHwsW_13ACqGHPz5ibkl51NjOLzWUf28/view?usp=sharing วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 1) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-417-6606 และ Download ใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/19y_oWARG1hNuBWT-icB5FbaZxFpBUjMc?usp=sharing 2) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ […]

1 2 3 17