ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศสำนักบริการวิชาการ

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

        ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดประกาศตามไฟล์ลิ้งค์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการในวันเข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนดในการประเมิน ของแต่ละตำแหน่งไม่เกิน ๓๐ นาที หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการประเมินไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๓. การแต่งกาย ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

(๑) ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง

(๒) ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

แนบท้ายประกาศสำนักบริการวิชาการ ลงวันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ – สกุล
๐๐๑ นางสาวจุฑามาศ ปราณีกิจ
๐๐๒ นายคูณเมือง เทียงแก้ว
๐๐๓ นางสาววลัยลักษณ์ โชคะตะ
๐๐๔ นายทศพล วิชัยวงค์

ความเห็น

ความเห็น