สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการทุจริต

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการทุจริต

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการทุจริต

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนัก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำสำนัก

ขอแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ความเห็น

ความเห็น