สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566

สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566 ช่องทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น WebEx โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ 1) ความก้าวหน้าแปลงสาธิตปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด 2) สรุปผลการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ 3) กำหนดการอบรม “หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ระหว่างวันที่ 25 – […]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับโดรนมืออาชีพ พร้อมรับสมัครผู้ที่สนใจ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด และสถาบันฝึกนักบินอากาศยานไร้คนขับและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ขับโดรนมืออาชีพ รวม 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรโดนรเกษตรมืออาชีพ 2) หลักสูตรโดรนสำรวจมืออาชีพ 3) หลักสูตรโดรนถ่ายภาพมืออาชีพ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมผู้สมัครจะได้รับใบรับรองจากทางสถาบันและรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9256996 คุณฉายแสง แก้วก่า ,063-842-6538 Drone TTC,0845902070 คุณสุเมธ โพทอง, 086-7258255 คุณบุญยง, 084-3635654 ดร.วสันต์ ปินะเต, 096-6368131 คุณมาตรา ยุบลชู หรือสามารถ แอดไลน์ตามแบนเนอร์ เพื่อติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

1 2 3 4 5 115