สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพ ภายในพื้นที่บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายมาตรา ยุบลชู เจ้าหน้าที่สำนักฯ นายอรรถกร สิมวิเศษ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพ (ขิง) ภายในพื้นที่บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสมุนไพรคุณภาพดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีเกษตรกรนำร่องในพื้นที่ จำนวน 3 แปลงเพาะปลูก คือ แปลงปลูกของ นายสงบ ประทุมชัย นางสดใส ชอบขาย และนางกาหลง โพธิ์ขวัญ โดย สวทช. จัดให้มีกิจกรรมการลงตรวจพื้นที่แปลงเพาะปลูก และติดตามปัญหาจากการเพาะปลูกขิงในพื้นที่นำร่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาการเพาะในแปลงเพาะขิงในรอบต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสะท้อนปัญหา และรับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จาก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูก และให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับรางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่นอัตถากร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ปีที่ ๑๓๑” โดยมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ,มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย, มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น   อัตถากร ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร […]

1 2 3 4 5 6 119