สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำอาจารย์และนักวิจัยด้านมันแกวบรบือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม (E3)

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำอาจารย์และนักวิจัยด้านมันแกวบรบือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม (E3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้เข้ารวมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐแบบบูรณาการ “การพัฒนาและยกระดับมันแกวสารคาม” ณ ศาลาวัดบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมกับ 5 ภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคม และวิชาการ) ขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ” สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”

ความเห็น

ความเห็น