สบว. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง อว.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ รางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โครงการหมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น (SCIENCE COMMUNITY INCUBATOR : SCI) ปี2562-2565 โครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้อำนวยการสำนักฯมอบหมายให้ อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายมาตรา ยุบลชู นางสาวสิริยาพร เกษไธสง ร่วมจัดกิจกรรมสัมนาตลาดนัดอาชีพสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเดินเฟชั่นโชว์ ของน้องๆในชมรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาร่างกายจิตใจในงาน อีกทั้งมีกิจกรรมการนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพของชมรมฯ มาจัดจำหน่ายภายในงาน

1 3 4 5 6 7 119