สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้ง 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้ง 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้ง 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้ง 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐฏชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. นางจันทนันท์ จารุโนปถัมภ์ หัวหน้าสำนักงานคณะบดี คณะวิทยาการจัดการ
โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมโดยสรุปดังนี้ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้สำนักบริการวิชาการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (GAP)
2. โครงการการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏ
4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร
5. รายงานการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
โดยผู้บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และรอง ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและแผน ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนฯ รวมทั้งนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบการประเมินที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่า ผู้รายงาน
จากนั้นฝ่ายบริหารและวิชาการ ได้นำเสนอการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบและเสนอแนวการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ความเห็น

ความเห็น