ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการรับรอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ผ้าบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการรับรอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ผ้าบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วัน พุธ ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP” ครั้งที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการรับรอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ผ้าบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ และ อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ โดยมีคุณอภิญญา เหล่าม่วง หัวหน้ากลุ่ม คอยให้คำแนะนำกลุ่มชุมชนที่เข้าเยี่ยมชม

โดยกิจกรรมนี้มีกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วม ดังนี้

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

2) กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

3) กลุ่มทำหมอนขิดบ้านหนองอิตื้อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

4) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

5) กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

7) กลุ่มเกษตรกรบ้านหินลาด จ.มหาสารคาม

8) กลุ่มชุมชนเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมองค์ความรู้ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกทั้ง 8 กลุ่ม

ผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการในชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าภายในชุมชน ให้มีคุณภาพและให้ได้รับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐาน มผช. ประเภทผ้า,ของใช้ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของตน ให้ได้ตามมาตรฐาน อย. สู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ที่มีคุณภาพ เพื่อการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ชุมชน ต่อไป

ความเห็น

ความเห็น