สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินฯ ทั้งนี้ทางสำนักได้รับผิดชอบการประเมินในองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการ ทางสำนักบริการวิชาการได้รับระดับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดีมาก และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ 6ข้อ

5

บรรลุเป้าหมาย

 

จุดเด่น

  • การบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้โครงการบริการวิชาการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรครบวงจร ได้รับรางวัลดีเด่นในการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยฝ่ายสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเป็นการทำงานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมกับเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

 

จุดที่ควรพัฒนา

ความเห็น

ความเห็น