สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนการให้บริการวิชาการ ร่วมกับคณะ หน่วยงานภายใน และตัวแทนชุมชน บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนการให้บริการวิชาการ ร่วมกับคณะ หน่วยงานภายใน และตัวแทนชุมชน บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะ หน่วยงานภายใน และตัวแทนชุมชน บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet ในโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดปฏิทินการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีตัวแทนชุมชน นายวิบูลย์ พลอามาตย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น