สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการ “ส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่”

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการ “ส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่”

ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมออนไลน์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่”  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มกราคม 2565 ภายในงานได้รับเกียรติวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณรัตนศักดิ์ วรรณกุล และคุณทักษิณา อินทรมณี จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินโครงการขอทุนสนับสนุน  และทางสำนักบริการวิชาการร่วมแบ่งปันข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการ MBE และยินดีให้ข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคคลากรที่สนใจ นับได้ว่า โครงการ “ส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ที่ดีในการนำผลงานวิจัยสู่การบริการวิชาการสืบไป

ความเห็น

ความเห็น