คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร พื้นที่บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร พื้นที่บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรม การทำสบู่ สมุนไพร ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี พื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านส่อง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการทำสบู่จากสมุนไพรในชุมชน ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และนายสมศักดิ์ จำปีหอม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทำการแปรรูปผลผลิตสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการตลาด อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของผลผลิตสมุนไพรในชุมชน ผ่านกระบวนการเข้าตรวจรับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ จนสามารถนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ความเห็น

ความเห็น