สำนักบริการวิชาการ เข้ายื่นแบบคำขอการรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agricultural Practice GAP มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย:การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) ให้กับเกษตรกรเครือข่ายการบริการวิชาการ ในจังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ เข้ายื่นแบบคำขอการรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agricultural Practice GAP มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย:การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) ให้กับเกษตรกรเครือข่ายการบริการวิชาการ ในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสระพัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ และนางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ เข้าพบนายวรายุทธ จันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อยื่นแบบขอรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย:การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ภายใต้โครงการโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ให้กับเกษตรกรที่ยื่นแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ใน 3 พื้นที่ดังนี้ 1) บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 18 ราย 2) ตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 10 ราย 3) บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย เพื่อประสานงานกับนักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามแปลงของเกษตรกรเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP ต่อไป

ความเห็น

ความเห็น