สำนักบริการวิชาการร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

สำนักบริการวิชาการร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการเร่งรัด (Quick win) เพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อควบคุมการทำงาน กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงาน แผนงานและกรอบงบประมาณของโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สนับสนุนการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างต่อเนื่องด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นว่าการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและกลุ่มคนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจเป็นโครงการเร่งด่วนที่ควรดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และชุมชนในพื้นที่ นำร่องและขยายผล เพื่อรองรับแรงงานที่มีแนวโน้มย้ายกลับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยใช้เศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากยกระดับเคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก้าวพ้นความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ความเห็น

ความเห็น