สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ตึก35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปิยะวรรณ   ยางคำ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย นายพายุ ภูโคกเนิน และนางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทำการชี้แจงสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานของการจัดโครงการ เพื่อให้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องครบถ้วน

ความเห็น

ความเห็น