คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดกิจกรรมการอบรม “การผลิตสบู่สมุนไพร” ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี พื้นที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายถอดเทคโนโลยีเรื่องกระบวนการแปรรูปสมุนไพรและการผลิตสบู่สมุนไพร รวมทั้งยังมีเครือข่ายการบริการวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม นายสมศักดิ์ จำปีหอม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และต่อยอดไปสู่กระบวนการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ มีงานทำ และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ความเห็น

ความเห็น