สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจบริบทและความต้องการของชุมชนเป้าหมาย บ้านสว่าง ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจบริบทและความต้องการของชุมชนเป้าหมาย บ้านสว่าง ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ อาจารย์ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ และนางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทและความต้องการของชุมชนเป้าหมาย ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร และหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ บ้านสว่าง ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม และเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และทำให้เกิดรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน

โดยผลจากการสำรวจพบว่า เกษตรกรในท้องถิ่นเดิมจัดตั้งกลุ่มเพื่อทอเสื่อกก แต่ปัจจุบันหันมารวมตัวกันเพื่อการแปรรูปกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อจำหน่ายภายในร้านค้าชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในชุมชน และต้องการเครื่องมือสำหรับสไลด์กล้วยเพื่อให้เป็นชิ้นสม่ำเสมอกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตที่แปรรูปมีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพ ทำให้เห็นเล็งเห็นศักยภาพของชุมชนที่สามารถจะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในชุมชนเรื่องการแปรรูปกล้วย รวมทั้งเป็นการขยายผลความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรยกระดับผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร และนำสู่การส่งเสริมการตลาดได้ในอนาคต

ความเห็น

ความเห็น