ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปี 2566

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ด้วยระบบออนไลน์” โดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.15-16.30 น. โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดทำ One page Concept โครงการของท่าน ส่งภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. เพื่อรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนา Project brief โดยสามารถส่งผลงาน One Page ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. ตามลิ้งดังนี้ https://forms.gle/5UNqZszQpXbEX6aZ6 (เพื่อส่ง One Page และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)
สำหรับรายละเอียดของ one page ประกอบด้วย
– ชื่อเรื่อง
– ผู้รับผิดชอบ
– วัตถุประสงค์
– รายละเอียดกิจกรรม (พอสังเขป)
– พื้นที่เป้าหมาย / จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
– ผลผลิต/ผลลัพธ์
– งบประมาณ
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถเข้าร่วมประชุมในช่องทางออนไลน์ได้ตามลิ้งดังนี้
Topic: แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 12 กค. เวลา 13.30 -17.00 น.
Time: Jul 12, 2022 01:00 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94477894767?pwd=T2NLLzgycFprdEVHdkNiclIxNFRlUT09
Meeting ID: 944 7789 4767
Passcode: 894637
หรือสามารถสแกน QR-Code ดังนี้
ติดต่อเพิ่มเติม งานคลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ (อ.ดาว) 089-943-8007
นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา 098-593-4736 หรือที่เว็บไซต์ http://asc.rmu.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/asc.rmu/
#คลินิกเทคโนโลยี #สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #สบว #มรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น