สำนักบริการวิชาการและเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการและเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 มกราคม 65 สำนักบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชนชนบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เมืองสมุนไพร Herbal City โดยมีนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้บ้านแมด เป็นชุมชนต้นแบบด้านการปลูกและแปรรูปสมุนไพร กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้กล่าวแนะนำกิจกรรมในเบื้องต้น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการรวมกลุ่มวิสาหกิจ การจดจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และความรู้เรื่องสมุนไพรที่ทำการเพาะปลูก กระบวนการปลูก การดูแลแปลงเพาะปลูก รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการเริ่มต้นพัฒนาชุมชนในช่วงต้นน้ำ ให้เป็นผู้ผลิตสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และได้รับความสนใจจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง สำนักบริการวิชาการและเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความมุ่งมั่นจะดำเนินการส่งเสริมศักยภาพให้แก่กลุ่มชุมชนบ้านแมด เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านสมุนไพร” อย่างยั่งยืน และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป

#สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #สบว #มรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
#เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น