สำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลคร ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายให้องค์ความรู้ เรื่องกระบวนการเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการกลั่น ระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการต้นทุน และช่องทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาขยายผลต่อ และปรับใช้กับการบริการวิชาการและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรภายใต้โครงการของสำนักบริการวิชาการต่อไป

#สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #สบว #มรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

ความเห็น

ความเห็น