ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือเลขที่ อว ๐๒๐๗.๔/ว๑๓๔๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประกาศผลการคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแจ้งให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project) : แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) และแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (NCB) ส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย

  1. โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิคในเชิงพานิชย์ ปี2 แพลตฟอร์ม SCI2
  2. โครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : บ้านหนองฮี (ปี2) แพลตฟอร์ม SCI2
  3. โครงการหมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม แพลตฟอร์ม SCI1

ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีโครงการผ่านเกณฑ์และได้รับการ สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมตอบยืนยันการขอรับงบประมาณ ส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถดาวโหลดไฟล์รายละเอียดตาม ลิ้งไฟล์ที่แนบ Click>>>

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (PDF, 578KB)

 

ความเห็น

ความเห็น