คลินิกเทคโนโลยี โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ ศาลาเอกนกประสงค์ SML บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คลินิกเทคโนโลยี โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ ศาลาเอกนกประสงค์ SML บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ ศาลาเอกนกประสงค์ SML บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน วัสดุเพาะเลี้ยง อาหาร การดูแลรักษาไส้เดือน และการเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือน รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยตนเอง สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน

ความเห็น

ความเห็น