ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 มีสาระสำคัญคือการเตรียมงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2565 การติดตามการดำเนินโครงการ และกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานในการประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบริการวิชาการของสำนักฯ รวมทั้ง การกำหนดวันและเวลาการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

  1. โครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรม

ความเห็น

ความเห็น