สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่บ้านพลังปัญหา บ้านปลาบู่ หมู่ 14 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่บ้านพลังปัญหา บ้านปลาบู่ หมู่ 14 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่บ้านพลังปัญหา บ้านปลาบู่ หมู่ 14 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมี นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการปรับตัวด้านระบบการศึกษาในยุค New Normal แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีเด็กๆ นักเรียน พร้อมทั้งสมาชิกศูนย์เรียนรู้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำฐาน อาทิ ฐานการเรียนรู้การมัดย้อมผ้าฝ้าย ฐานการเรียนรู้การจักสานพื้นบ้าน ดนตรีไทย การนวดแผนไทย นวัตกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมตลาดไทบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตภายในชุมชนซึ่งจัดขึ้นในบริเวณงาน

ความเห็น

ความเห็น