สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลา SML ชุมชนบ้านแมด ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเกษตรกรในชุมชนบ้านแมด บ้านส่องเหนือและบ้านส่องใต้ รวม 3 ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมศักดิ์ จำปีหอม นายทองศรี ไชยประสิทธิ์ และนายอภิชาติ อุ่นผาลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมให้กระบวนการต้นน้ำ คือการผลิตพืชสมุนไพร มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีงานทำ และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ความเห็น

ความเห็น