สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ทั้ง 10

สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ทั้ง 10

สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ทั้ง 10 โครงการประกอบด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise : BCE) แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
1. จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project) ส่งกลับมายังคลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อทำการรวบรวมและส่งไปยังผู้ประสานงานภาค
2. ปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้ตรงตามแพลตฟอร์มที่เสนอขอรับงบประมาณ
3. รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ Input – Process – Output จะต้องแสดงความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยกลไก BCG Economy Model (Bio Economy / Circular Economy / Green Economy) ว่าโครงการจะมีกระบวนการ แผนงาน กิจกรรม หรือ เทคโนโลยี ที่จะนำพาให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาให้เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนได้อย่างไร
4. ปรับรายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
5. งบประมาณที่ใช้ ไม่เกิน 250,000 บาท ต้องแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นงบตัวคูณในทุกขั้นตอน ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชี รายการค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน (รายการซื้อเครื่อง/วัสดุอุปกรณ์วงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่สามารถเบิกได้เพราะจัดเป็นครุภัณฑ์ โครงการไม่สามารถสนับสนุนได้)
6. ปรับรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ Project Brief ที่เสนอขอมา โดยเฉพาะกิจกรรมการสำรวจพื้นที่/การประชุมจัดทำแผน (กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ)
7. โครงการต่อเนื่องต้องรายงานผล/แผนการดำเนินงานที่ผ่านมาทุกปี ตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม …..ส่งไปยังลิงค์นี้ได้เลยนะคะ

ความเห็น

ความเห็น