สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ พื้นที่บ้านหนองข่า หมู่ 8 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายการบริการวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม นายสมศักดิ์ จำปีหอม นายทองศรี ไชยประสิทธิ์ และนายอภิชาติ อุ่นผาลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และต่อยอดไปสู่กระบวนการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ มีงานทำ และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ความเห็น

ความเห็น