สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ โดย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมร่วมกิจกรรมการปลูกสมุนไพรตะไคร้หอม ภายในบริเวณดอนปู่ตาชุมชนบ้านแมด เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเรียนรู้กระบวนการปลูกพืชสมุนไพร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม และยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP : Good Agricultural Practice โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสำนักบริการวิชาการเข้ามาส่งเสริมเรื่อง กระบวนการแปรรูปสมุนไพรโดยการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นรูปธรรมและนำสู่การพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนต่อไป

ความเห็น

ความเห็น