ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีสาระสำคัญคือร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันตฺ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามบริบทที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ  โครงการอบรมของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายนอก การขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งประชุมหารือเพื่อประสานงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการของสำนักฯ  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการมีความถูกต้อง ครบถ้วน และคล่องตัว และให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดปฏิทินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ความเห็น

ความเห็น