สำนักบริการวิชาการและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร ในพื้นที่บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนชนบ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เมืองสมุนไพร Herbal City ณ ศาลา SML ชุมชนส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และนายมาตรา ยุบลชู ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกสมุนไพร การรวมกลุ่มและจดจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และความรู้เรื่องกระบวนการดูแลสมุนไพรที่ทำการเพาะปลูก กระบวนการตรวจคุณภาพดิน รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการเริ่มต้นพัฒนาชุมชนในช่วงต้นน้ำ ให้เป็นผู้ผลิตสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และได้รับความสนใจจากสมาชิกในชุมชน สำนักบริการวิชาการและเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความมุ่งมั่นจะดำเนินการส่งเสริมศักยภาพให้แก่กลุ่มชุมชนบ้านส่องเหนือ เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านสมุนไพร” อย่างยั่งยืน และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป

ความเห็น

ความเห็น