สำนักบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินการตรวจรับมาตรฐานพืช GAP

สำนักบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินการตรวจรับมาตรฐานพืช GAP

สำนักบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินการตรวจรับมาตรฐานพืช GAP ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสมศักดิ์ จำปีหอม และนายทองศรี ไชยประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกของสมาชิกที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานพืช GAP ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีสมาชิกเข้ารับการตรวจรับมาตรฐานพืช GAP จำนวน 10 ราย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร

ความเห็น

ความเห็น